• Dołącz do nas
  • Reklama

Katalog

AJ Lex Odszkodowania

5.0
  1. Biznes
  2. »
  3. Prawnicza
  4. » AJ Lex Odszkodowania
Adres:
Szkolna 4/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Polska, Lubuskie, Polska
Opis:

Jeżeli Ty lub ktoś z Two­ich bli­skich został poszko­do­wany w:

wypadku komu­ni­ka­cyj­nym,

wypadku przy pracy,

wypadku w rolnictwie,

lub doznał obra­żeń idąc nie­rów­nym lub nie­od­śnie­żo­nym chodnikiem,
to wejdź na naszą stronę, 
wypeł­nij niniej­szy for­mu­larz zgło­sze­nia wypadku online.

Twoje zgło­sze­nie zosta­nie prze­słane do jed­nego z naszych dorad­ców, który następnie skon­tak­tuje się z Pań­stwem oraz bez­płat­nie udzieli wszel­kich wska­zó­wek doty­czą­cych spo­sobu dal­szego postę­po­wa­nia — nie zwle­kaj bo czas ma zna­cze­nie!!!

Kategoria:
Informacje kontaktowe
Telefon: +48 537 202 309
Strona www: